Huishoud reglement

                                                  Huishoudelijk reglement.

    

De Nimrods vrienden regio Genk jachthonden africhtingsclub, is een feitelijke vereniging die onderdeel uitmaakt van de overkoepelende vereniging NIMRODS VRIENDEN VZW, dat is aangesloten bij de K.K.U.S.H, onder nr 715. De afkorting van de vereniging is NimrodGenk.
Elk lid van onze vereniging en elke cursist dient onderhavig huishoudelijk reglement ten volle te onderschrijven. De beheerraad heeft het recht en de bevoegdheid dit reglement  aan te passen en te wijzigen.
Bij overtredingen van dit reglement en de reglementen waarnaar verwezen wordt, behoort het tot de bevoegdheid van het bestuur om mogelijke sancties of uitsluitingen op te leggen.
De reglementen en doelstellingen van de K.K.U.S.H, de kynologische unie Sint-Hubertus hebben altijd geldingskracht. Het doel van de cursus, door Nimrod Genk georganiseerd, is de liefhebbers en alle hondeneigenaars aan te zetten om hun hond aan een geleidelijke africhting te onderwerpen met als basis de gehoorzaamheid, specifiek gericht op de jacht, maar ook er buiten. Het programma werd zodanig opgesteld dat alle rassen (jachthonden), zonder onderscheid, er kunnen aan deelnemen. Doelstelling van deze cursus is de voorjager en zijn hond op te leiden tot volwaardige deelnemers in het jachtgebeuren ( de feitelijke jacht zowel als de africhtingsproeven).Het gehoorzaamheidsprogramma kan leiden tot het behalen van het brevet.(Honden zonder stamboom of voorlopigge stamboom moeten zich A.S.AP. in regel stellen.))

VERBOD VAN STRAFWERKTUIGEN EN ENSTIGE LIJFSTRAFFEN (slaan) OP DE HONDEN.

Het gebruik van strafwerktuigen evenals ernstige lijf straffen  ten aanzien van de hond zijn ten strengste verboden. Bij vaststelling zal het bestuur onmiddellijk optreden door middel van sancties en of uitsluiting van de cursus. Opvolgen van de opdrachten van de instructeurs en eventuele problemen. Iedere deelnemer aan de cursus verklaart de opdrachten en instructies van de lesgevers nauwgezet op te volgen en uit te voeren. Deze cursus is opgevat als cursus ZELFAFRICHTING, op iedere lesdag zullen de instructeurs de oefeningen voordoen samen met de deelnemers. Diezelfde oefeningen dienen thuis dagelijks herhaald te worden door de cursisten om tot een gunstig resultaat te komen. De cursisten worden er op gewezen dat alle honden, na het uitvoeren van een proef, terug aangelijnd worden. Opmerkingen en andere aangaande de cursus, de instructeurs of deelnemers worden NA de cursus besproken met één of meerder beheerders en zullen van daar uit verder opgevolgd en aangepakt worden ( eventueel samen met de instructeurs of betrokkenen).Groep vorming en zich tegen de doelstelling van de beheerraad stellen  tijdens de cursus en uitdragen van interne gegevens van de vereniging naar buiten worden afgeraden om de cursus in een serene en vriendschappelijke sfeer te laten verlopen ( in het belang van alle cursisten).De deelnemers mogen enkel de terreinen van KS Waterschei(nu natuur gebied en valt onder de bevoegdheid van Bos en Groen) gebruiken voor de africhting van de hond in aanwezigheid van minstens één van de africhters . Alleen komen trainen is ten strengste verboden omdat de voorwaarden van het gebruik van de terreinen dit niet toelaat. Ander Nimrod regio's en clubs kunnen oefenen op de dagen die voor de NIMROD GENK van toepassing zijn. Vuil en uitwerpselen wordt niet achtergelaten op het terrein, maar wordt door de cursisten zelf verwijderd.

INSCHRIJVINGEN EN INENTINGEN

Het lidmaatschap bij een andere hondenvereniging vormt geen enkel probleem zolang het volgen van de cursussen jachthondenafrichting bij 2 verschillende verenigingen wordt gemeld om eventuele verschillende methodes van africhting te bespreken. Agressieve honden worden in principe niet toegelaten. Uitzonderlijk kan het bestuur samen met de instructeurs en de cursist een afwijkende beslissing nemen, voor zover de cursist zich ten volle schikt naar de voorgestelde oplossingen en eventuele bijkomende voorwaarden. Het is wenselijk dat de honden  de noodzakelijke inentingen hebben bij het begin van de cursus. Verplaats men zich met de hond binnen België of binnen de Europese gemeenschap, het paspoort van de hond moet hem of haar vergezellen., ook naar de wedstrijden en trainingen. Alle honden zijn gechipt. verplicht na 1/07/2011

Lesdagen,lesuren  en praktische informatie.

Behoudens andersluidende beslissingen van het bestuur gaat de cursus door op de terreinen van KS Waterschei , elke zaterdag vanaf 9h00 tot 12h00. Vanaf mei wordt er ook iedere woensdag geoefend vanaf 19h00 stipt tot 21h30. samenkomst :15 min voor het begin van de op de parking van KRC Genk (achteraan tegen de boskant) of aan de Tilca Boys.Bij verhindering of later komen; de instructeurs of voorzitter ( liefst op voorhand ) verwittigen. "De Broeken" is onze clubkantine: na de cursus komen we samen in deze kantine. Ook vergaderingen en ander activiteiten worden hier georganiseerd.

De opleiding van jonge honden gebeurd met de apporteerblok en lange lijn. Er wordt niet afgeweken van deze methode. Het gebruik van dummy wordt op een later tijdstip bepaald als de jonge hond er klaar voor is.

 

LIDGELD

Het lidgeld omvat een verzekering voor onze leden en voor de deelnemende cursisten en honden. Niet te min  is het vereist dat de cursisten een familiale verzekering hebben (waarin de hond is in).

Het lidgeld voor niet cursisten bedraagt €10,00. Het lidgeld is inbegrepen in het cursusgeld.

De bijdrage voor de cursisten bedraagt €125,00 per jaar en per hond: van toepassing voor cursus op zaterdag +woensdag. Bij inschrijving met meerdere honden bedraagt het cursusgeld eveneens €125,00 per jaar per hond. Indien echter op verschillende dagen niet verschillende honden geoefend wordt (dwz op zaterdag met hond A en op woensdag met hond B) bedraagt het cursusgeld xxx per jaar per hond. De cursist vermeldt bij de inschrijving welke hond op welke dag zal oefenen. Indien leden extra oefendagen aanvragen met het oog op de proevenwedstrijden, dient er een bijkomende kostenvergoeding betaald te  worden per deelnemer. In principe worden de lid- en cursusgelden niet terugbetaald, tenzij bij ernstige redenen van het lid zelf. Ieder lid wordt in het bezit gesteld van een clublidkaart, die aantoont dat hij of zij wel degelijk tot onze club behoort. Het clubbestuur wens hierbij aan te tonen dat de doelstellingen van Bos en Groen weldegelijk geëerbiedigd  worden.

extra trainingen in julli en augustus hier wordt een bijdrage van €35,00 als extra kost aangerekend. (Enkel voor wie aan de wedstrijden wil doen)

"houd het terrein netjes"

LESGEVERS;  Bosman Carina  Bussen Leon , Nijs Guido, Montforts John

helpers Brouns Jack, Schreurs Jeffrey
 

Nederlands